" />
מהם דיני משמעת ואיך מתנהל ההליך המשפטי ?

מי מוגדר עובד מדינה?

"עובד המדינה" – מי שנתמנה לשירות המדינה לפי חוק המינויים , לרבות עובד פי על חוזה מיוחד כאמור בסעיף 40 לחוק המינויים ; אולם , דיני המשמעת חלים גם על עובד מדינה שלא נתמנה בהתאם להגדרה זו.

מהי בכלל עבירת משמעת?

 עובד מדינה שעשה בישראל או בחוץ לארץ אחת מאלה:

  1. 1.עשה מעשה, או התנהג, באופן שפגע במשמעת שירות המדינה.

    2.לא קיים את המוטל עליו כעובד המדינה על פי נוהג, חוק או תקנה או הוראה כללית או                 מיוחדת שניתנו לו כדין, או התרשל בקיום המוטל עליו כאמור.    

    3.התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד המדינה או התנהג התנהגות העלולה                 לפגוע בתדמיתו או בשמו הטוב של שירות המדינה.

    4.התנהג התנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקידו או בקשר אתו.

    5.השיג את מינויו בשירות המדינה במסירת ידיעה כוזבת או בהעלמת עובדה הנוגעת לעניין או         בשימוש באיומים או בכוח או באמצעים פסולים אחרים.

    6.הורשע על עברה שיש עמה קלון הגדרת המשמעת - אמות מידה כלליות ועבירות                           פרטיקולריות על מנת להבטיח את מטרותיו של הדין המשמעתי נקבעו עבירות משמעותיות           פרטיקולריות בסעיפי החוק עם זאת, בסעיף החוק עצמו מושגים כגון: " התנהגות שאינה               הולמת " " או שיש בה כדי לפגוע בתדמית " המבטאים אמות מידה כלליות העשויות                     להשתרע על פני שטח כמעט בלתי מוגבל.

מה הבדל בין פלילי למשמעתי ?

התביעה הפלילית נועדה לקבוע אם הנאשם עבר על החוק , ואילו הדיון המשמעתי לא נועד להעניש ה את "עבריין " אלא שמטרתו , לשמור על מראיתה ותדמיתה של הרשות ועל שמה הטוב ולקבוע אם עובד המדינה עודנו ראוי לאמון השלטונות והציבור.

"אחריותו של עובד המדינה לפי עבירת משמעת אינה גורעת מאחריותו הפלילית בשל אותו מעשה או מחדל ומותר לנקוט נגדו אמצעי משמעת גם אם נענש או זוכה על אותו מעשה או מחדל בבית-המשפט .כאשר עבירת המשמעת הנעברת על-ידי עובד המדינה היא גם עבירה פלילית , אין השיפוט המשמעתי בא במקום השיפוט הפלילי אלא בנוסף לו.

מהו הליך הטיפול בעבירות משמעת?

בנציבות שירות המדינה קיים אגף משמעת וקיימת יחידה לחקירות משמעת. היחידה מופקדת על ביצוע חקירות משמעת מכל הסוגים, ביצוע מעקבים ואיסוף מודיעין .בעקבות חקירת היחידה מוגש כתב תובענה לוועדת המשמעת אשר בעקבותיה נפתח ההליך המשמעתי מול העובד.בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה יושבים על פי רוב הרכב של שלושה.ההליכים פומביים , אלא אם בית הדין הורה על סגירת דלתיים מטעמי ביטחון או מטעמי מוסר ולאחר ניהול ההליך המשפטי מחליט בית הדין אם קיים יסוד להרשיע את הנאשם או לזכותו.פסקי הדין מתפרסמים באתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה , למעט פסקי דין שאסר לפרסום.

מהם העונשים שיכול להטיל בית הדין?

בגזר דינו יכול בית הדין למשמעת להטיל על עובד מדינה:

התראה , נזיפה , נזיפה חמורה ,הורדה בדרגה או הקפאתה - במדיה ולתקופה שיקבע

 הפקעת חלק ממשכורתו החודשית של העובד

 העברה למשרה אחרת או למקום עבודה אחר 

 פסילה 

 פיטורים

 להורות על השבת כל זכות שקיבל עובד מדינה שלא כדין מהמדינה עקב ביצוע העבירה

האם מתקיים הליך שימוע לעובד המדינה טרם קובלנה ?

לא ינקטו באמצעי כאמור אלא לאחר שניתנה לעובד הזדמנות להביא את טענותיו לפני הגורם המוסמך ביחידת התביעות.


נשמח לעמוד לרשותכם
צרו עימנו קשר
טלפון 03-620-0150 
פקס 03-620-0180


כל לקוח המטופל על ידי המשרד הוא מבחינתי עולם ומלואו וזכאי למלוא תשומת הלב תוך הקפדה על כל פרט ודבר אשר יכולים לסייע להצלחת ההליך
נגישות
הגדלת טקסט
הקטנת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA